Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА

С Решение №1/24.06.2016 "Оптеко и партньори" ООД открива процедура на избор с публична покана във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в предприятие ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ ООД”, по договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1058-C01/09.02.2016 г.,Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на високотехнологична вакуумна инсталация за изработка на прецизни многослойни оптични покрития“

Обособена позиция 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на двулъчев спектрометър за контрол на качеството на прецизни оптични покрития“.

Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1058-C01 с бенефициент „ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД.

Определен е 11 дневен срок за събиране на оферти - до 08.07.2016 г., 17.00 часа.

Сваляне на ДОКУМЕНТАЦИЯ.

◀ Back