News

„ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089

„ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ На 29.10.2021 г. „ОПТЕКО И ...

More

Политика по управление на дружеството

Ръководството, в лицето на Управителите, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията. За ефективно ...

More

Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА

С Решение №1/24.06.2016 "Оптеко и партньори" ООД открива процедура на избор с публична покана във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в предприятие ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ ООД”, по договор за БФП № ...

More