Политика по управление на дружеството

Ръководството, в лицето на Управителите, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията. За ефективно провеждане на Политиката по качество, Ръководството е определило основни цели. За реализиране на тези цели и задачи, Ръководството на ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ ООД е разработило, внедрило и поддържа Интегрирана Система за управление, съответстваща на изискванията на Стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС ISO 45001:2018,  и Законодателството в Р България.

Виж PDF файл.

◀ Назад