„ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089

„ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 29.10.2021 г. „ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089-2091-C01 „Подкрепа за  малки  предприятия  с  оборот  над  500  000  лв.  за  преодоляване  на  икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 29.01.2022г.

Проектът е на стойност 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

◀ Назад